REGULAMIN SERWISU BIZ4SIS

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.

2. Właścicielem Serwisu jest Biz4sis

 adres e-mail:kontakt@biz4sis.com

3. Korzystanie z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług wymaga wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia założenie Konta i korzystanie z Usług.

II. Definicje:

Pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1. Cennik – informacje o cenach Usług dostępne pod adresem https://biz4sis.com/produkt/czlonkostwo-biz4sis/ będące integralną częścią Regulaminu;

2. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. z dnia 8 października 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740);

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Link – wygenerowane po zarejestrowaniu Konta indywidualnie przypisane do Użytkownika kodowane łącze umożliwiające ustalenie przez Użytkownika hasła do logowania do Konta;

7. Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług (np. miesiąc lub rok);

8. Opłata – opłata uiszczana przez Użytkownika w wysokości określonej w Cenniku tytułem korzystania z Usług w danym Okresie rozliczeniowym;

9. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, dostępny pod adresem: 

10. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 14 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021r. poz. 1062);

11. Profil/Profil Użytkownika – część Serwisu dostępna po zalogowaniu się do Konta, w ramach której zamieszczane są informacje o Użytkowniku (w tym: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące jego aktywności, informacje na temat obserwujących i odwiedzających);

12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna niebędąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;

13. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiący wzorzec umowy i będący jednoczenie wypełnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE;

14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

15. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usług i nawiązywanie relacji z innymi Użytkownikami (w ramach internetowej społeczności) dostępna pod adresem domeny biz4sis.com oraz adresami jej subdomen;

16. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu, Cennik i informacje o Usługach dostępne w Serwisie;

17. Usługi – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

18. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na podstawie Regulaminu, którym jest biz4sis ogólnopolska społeczność kobiet biznesy adres e-mail: kontakt@biz4sis.com

19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 21 lutego 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);

20. UŚUDE – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 3 marca 2020 r., poz. 1219);

21. Użytkownik – korzystający z Usług na podstawie Umowy, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

22. Zasoby – dostępne w ramach Serwisu tutaj coś o komunikatorach ale nie wiem jak to ograć

IV. Korzystanie z Serwisu

1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi:

1) korzystanie z Usług, w tym dostęp do Zasobów poprzez komunikatory: whatsspp, messenger oraz dostęp do prywatnej grupy na whatsspp

2) zapoznanie się z ofertą Usługodawcy (Cennik, informacje o Usługach);

3) przesłanie wiadomości Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

1) respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez co należy rozumieć m.in.: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,

2) niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

3) niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z treści zamieszczanych w Serwisie wyłącznie na własny prywatny (niekomercyjny) użytek. Zakazane jest ich kopiowanie i wykorzystywanie w innych celach.

4. W przypadku, gdy Użytkownik, korzystając z Serwisu, dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także gdy w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, Usługodawca może ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany (mailowo). Uzyskanie powtórnego dostępu do Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

5. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ppkt 4 powyżej Użytkownik zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia przyczyny ograniczenia lub zablokowania dostępu do Konta, w przeciwnym wypadku Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.

6. Usługodawca świadczy Usługi w sposób nieprzerwany 7 dni w tygodniu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w ramach Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku z modernizacją Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników. Informacja o planowanym czasowym zawieszeniu pracy Serwisu będzie przekazywana Użytkownikom drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail lub za pośrednictwem Konta Użytkownika.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub zakłócenia w dostępie do Serwisu wywołane siłą wyższą (pożar, klęski żywiołowe, epidemia), awariami sprzętu Użytkownika, przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Użytkowników.

V. Konto Użytkownika

1. Prowadzenie Konta Użytkownika odbywa się w ramach świadczenia Usług (odpłatność).

2. Zarejestrowanie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza rejestracji (dyspozycja założenia Konta) następującymi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym: e-mail, imię, nazwisko, adres, firma (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), zaakceptowanie ewentualnie wymaganych zgód i uiszczeniu Opłaty.

3. Do zawarcia Umowy w zakresie prowadzenia Konta dochodzi z chwilą aktywacji Usług.

4. Zalogowanie się do Serwisu wymaga podania loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Użytkownika. Hasło ustalane jest przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta przy pomocy Linku.

5. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w poufności informacji umożliwiających dostęp do Konta. W celu zachowania bezpieczeństwa logowania Usługodawca zaleca utworzenie silnego hasła logowania i jego zmianę hasła co 30 dni oraz wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej po zakończeniu korzystania z Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła przez Użytkownika osobom trzecim.

6. Konto zakładane jest na czas korzystania przez Użytkownika z Usług.

7. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta po upływie 12-miesięcy od zakończenia świadczenia na rzecz Użytkownika Usług (brak Opłaty).

8. Użytkownik jest uprawniony do likwidacji Konta w każdym czasie bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać wiadomość z żądaniem usunięcia Konta na adres: beata@biz4sis.coml .Likwidacja Konta przez Użytkownika w tym trybie jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy i nie uprawnia Użytkownika do zwrotu Opłaty za niewykorzystany Okres rozliczeniowy.

9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta w sytuacjach, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4 i 5 Regulaminu.

10. Zmiana i odzyskiwanie hasła możliwe są poprzez funkcje odzyskiwania, bądź zmianę hasła dostępną w na stronie logowania Konta w Serwisie.

VI. Profil Użytkownika

1. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie zostaje utworzony Profil Użytkownika.

2. Użytkownik może uzupełnić lub edytować Profil o informacje na swój temat poprzez skorzystanie z funkcji „edycja profilu” uzupełniając sekcje: urodziny, o mnie, zdjęcie profilowe i zdjęcie tła, jak również włączyć lub wyłączyć aktualizacje statusu.

3. Domyślne informacje widoczne dla innych Użytkowników po kliknięciu w awatar Użytkownika to: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i grafika tła, liczba dodanych wątków, data rejestracji, ostatnia wizyta (opcjonalnie), wygrane w rankingu, obserwujący oraz inne dane uzupełnione przez Użytkownika (np. data urodzenia, opis).

4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych oraz do ich aktualizowania poprzez samodzielną edycję Profilu.

5. Usługodawca może odmówić publikacji informacji o Użytkowniku w jego Profilu, a opublikowane dane usunąć, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie o tym, że informacje te są niezgodne ze stanem faktycznym albo naruszają obowiązujące przepisy lub prawa innych Użytkowników lub osób trzecich.

6. Użytkownik wyraża zgodę na ocenianie jakości publikowanych przez niego treści przez innych Użytkowników (poprzez kliknięcie ikony serca).

7. Użytkownik, zamieszczając w Profilu zdjęcia, ze swoim wizerunkiem oświadcza, że wyraża zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie przez Usługodawcę, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, poprzez publikację w Serwisie w celach informacyjnych. Wycofanie zgody, nie ma wpływu na zgodność z prawem rozpowszechniania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

8. Użytkownik oświadcza, że jest dysponentem praw, w tym praw autorskich majątkowych w rozumieniu Prawa autorskiego, do zamieszczanych przez niego w Profilu treści (np. zdjęć, grafiki, nagrań audio i wideo itp.) a z chwilą ich publikacji w Serwisie udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie i czasem licencji niewyłącznej na korzystanie z nich w celu promocji działalności Serwisu, w tym w kanałach social media administrowanych przez Usługodawcę, tj. Instagram, LinkedIn i Facebook.

9. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do treści zamieszczanych przez Użytkownika w Profilu, Użytkownik zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, poniesione w związku z takimi roszczeniami.

VII. Usługi

1. Korzystanie z Usług jest możliwie po wcześniejszym złożeniu dyspozycji rejestracji w Serwisie, zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności, zapoznaniu się z Cennikiem oraz zamówieniu i opłaceniu Usług.

2. Umowa o zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Opłaty.

3. Niezwłocznie po odnotowaniu przez Usługodawcę płatności Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta (aktywacja Usług) i po zalogowaniu się może korzystać z Usług.

4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony (np. miesiąc lub rok) lub nieoznaczony (subskrypcja odnawialna).

VIII. Treści zamieszczane w Serwisie

1. Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, czy to w formie postów (teksty, nagrania audio, wideo, zdjęcia itp.), komunikatów przesyłanych na forum, informacji przekazywanych w trakcie spotkań online lub w formie wymiany wiadomości między Użytkownikami mają na celu wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz pomoc i wsparcie.

2. Jeśli zamieszczane w Serwisie treści będą naruszały przepisy prawa, obrażały innych Użytkowników czy osoby trzecie lub będą dotyczyły tematyki wykraczającej poza przedmiot danego wątku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich moderowania oraz przesłania Użytkownikowi ostrzeżenia.

3. Sytuacja, o której mowa ppkt 2 traktowana będzie jako naruszenie Regulaminu i może skutkować zablokowaniem Konta (po 2 ostrzeżeniach), lub jego usunięciem na zasadach określonych w pkt 4 ppkt 4 i 5 Regulaminu.

X. Płatności

1. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za Usługę z góry zgodnie z Cennikiem. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Rabaty i promocje nie sumują się i obowiązują okresowo (przez czas oznaczony regułami promocji udostępnianymi w Serwisie).

3. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Użytkownik za Usługi powinien zapłacić niezwłocznie, tj. zamawiając Usługi.

4. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności w następujący sposób:

1) poprzez obciążanie karty płatniczej Użytkownika 

2) pozostałe formy wskazane w formularzu podczas składania zamówienia na Usługę.

5. Momentem zapłaty jest moment potwierdzenia dokonania płatności przekazanego Usługodawcy przez operatora płatności.

6. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługodawca.

7. Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT w oparciu o dane wskazane podczas rejestracji Konta.????????????????

8. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Użytkownik powinien, podczas rejestracji Konta i składania zamówienia na Usługi podać swój nr NIP.

9. W przypadku płatności odnawialnej Faktura VAT zostanie wysłana automatycznie po pobraniu każdej płatności na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W razie zastosowania innych udostępnionych przez Usługodawcę form płatności (np. przelew online) Faktura VAT zostanie wysłana w terminie 7 dni od zaksięgowania na otrzymanie płatności.

10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106 n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

11. Wszelkie zmiany dotyczące Opłat będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego Cennika.

12. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat uiszczonych przez Użytkowników na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.

XI. Rozwiązywanie umów

1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi:

1) w chwili złożenia przez Użytkownika dyspozycji usunięcia Konta (poprzez wprowadzenie zmian w Koncie lub przesłanie deklaracji usunięcia konta na adres e-mail Usługodawcy) lub wskutek usunięcia Konta przez Usługodawcę w związku z rozwiązaniem Umowy z przyczyn określonych w pkt. 4 ppkt 5 Regulaminu, lub po zaprzestaniu korzystania z Usług;

2) z upływem okresu, na jaki Usługa została wykupiona i w przypadku braku kontynuacji Umowy przez Użytkownika, przez co należy rozumieć nieuiszczenie Opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy.

2. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn poprzez usunięcie Konta w Serwisie. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.

3. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

w przypadku:

1) podania przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych danych, które są niezbędne do realizacji Umowy,

2) uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem, lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym w szczególności w sytuacji naruszania przez Użytkownika zobowiązań określonych w pkt. 4 ppkt 2 Regulaminu czy w sytuacji, o której mowa w pkt. 4 ppkt 5 Regulaminu.

4. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny natury finansowej i biznesowej (w tym zmiana profilu działalności i zakresu świadczonych usług), zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na działalność Usługodawcy czy zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę. O planowanym zakończeniu świadczenia Usług związanych z Serwisem z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem Serwisu i drogą mailową. W takiej sytuacji, w przypadku Umów zawartych na Okres rozliczeniowy dłuższy niż 60 dni Usługodawca dokona Użytkownikowi zwrotu uiszczonych Opłat za okres dłuższy niż 60 dni.

XII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, co do funkcjonowania Serwisu lub nieprawidłowości w świadczeniu Usług, Użytkownik może złożyć reklamację, przesyłając ją na następujący adres e-mail: kontakt@biz4sis.com

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać:

1) adres e-mail przypisany Użytkownikowi oraz dane kontaktowe,

2) przedmiot reklamacji – wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich wystąpienia i czasu trwania,

3) proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w ppkt 2 powyżej wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę, a sposób rozstrzygnięcia Usługodawca przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.

5. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres mailowy: beata@biz4sis.com

XIII. Ochrona danych osobowych i poufność

1. Administratorem danych Użytkowników jest Usługodawca.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników, tj. imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej, NIP, nr konta bankowego lub informacje o karcie w celach związanych z realizacją Umowy, wypełnianiem obowiązków prawnych a także w związku z realizacją prawie uzasadnionych interesów Usługodawcy.

3. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie Umowy i korzystanie z Usług może okazać się niemożliwe.

4. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

5. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Użytkowników wraz z informacjami na temat polityki cookie’s znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://biz4sis.com/polityka-prywatnosci-2/

XIV. Prawa własności intelektualnej

1. Usługodawca zastrzega, że Serwis zawierają treści chronione prawem własności intelektualnej (np. elementy graficzne, logotypy, programy komputerowe, treści tekstowe).

2. Korzystanie z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów. Bez pozyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu czy treści pochodzących z Newsletter’a.

3. Usługodawca udziela Użytkownikowi jedynie licencji niewyłącznej (dalej: „Licencja”) uprawniającej do korzystania z Serwisu i treści zamieszczonych w Newsletterach w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w tym na zasadach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz informacjach zamieszczonych w Serwisie, a udzielona Użytkownikowi licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

4. Licencja udzielana jest przez Usługodawcę bez ograniczeń terytorialnych na czas określony odpowiadający okresowi świadczenia Usług i wygasa wraz z usunięciem Konta.

XV. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Każdy Użytkownik (będący zarówno Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres: beata@biz4sis.coml.Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi uiszczoną Opłatę za Usługi, od których zakupu Użytkownik odstąpił. Zwrot nastąpi bez dodatkowych kosztów i według takiego samego sposobu jak przy uiszczaniu Opłaty, chyba że Użytkownik zgłosił wcześniej Usługodawcy inny sposób zwrotu.

XVI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr

2. Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumentów oraz procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawach autorskich czy UŚUDE.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie www.biz4sis.com dla każdego Użytkownika.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:

1) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu bądź na działalność Usługodawcy;

2) wydania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów administracji, lub sądów, mających wpływ na realizację Umów objętych niniejszym Regulaminem;

3) wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych dotyczących Serwisu oraz Usług objętych niniejszym Regulaminem;

4) wprowadzenia rozwiązań mających na celu usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

5) zmiany danych Usługodawcy;

6) wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę prywatności i zapobieganie nadużyciom;

7) ograniczenie bądź rozszerzenie funkcjonalności Serwisu lub zakresu Usług;

8) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;

9) zmiany sposobów płatności.

 

3. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez: wyświetlenie komunikatu i publikację nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o planowanej zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta. Użytkownik może zgłosić sprzeciw w zakresie wprowadzonych zmian do momentu ich wejścia w życie poprzez poinformowanie Usługodawcy o tym za pośrednictwem maila na adres: kontakt@biz4sis.com. Zgłoszenie sprzeciwu jest jednoznaczne

z wypowiedzeniem Umowy, w tym umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym – Newsletter.

 

4. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu, co skutkuje również zablokowaniem dostępu do Konta.

 

5. Usługodawca może na mocy odrębnej umowy zawartej z Użytkownikiem odmiennie uregulować zasady korzystania z Serwisu i świadczenia Usług. W takiej sytuacji w razie kolizji postanowienia ww. umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

 

6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory na gruncie niniejszego regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku Przedsiębiorców, gdy nie dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumentów, Praw autorskich, RODO i UŚUDE.

 

8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.biz4sis.com

 

9. Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2023 r.